Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc  -  Monday, March 8, 2021
 
Phát triển Đảng viên Đảng bộ Công ty Điện lực Vĩnh Phúc
 
2020-09-25 11:14:40

Đảng bộ Công ty Điện lực Vĩnh Phúc gồm 15 chi bộ cơ sở với 263 đảng viên (chiếm tỷ lệ 43,8% so với tổng số CBCNV của Công ty) trong đó 245 đảng viên chính thức, 18 đảng viên dự bị; Đảng viên là nam: 213 đồng chí (chiếm tỷ lệ 81%), Đảng viên là nữ: 50 đồng chí (chiếm tỷ lệ 19%). 100% đảng viên có trình độ THPT; 169 đảng viên có trình độ chuyên môn từ Cao đẳng trở lên. Về trình độ lý luận chính trị: 11 đồng chí có trình độ Cử nhân, Cao cấp lý luận chính trị, 52 đồng chí có trình độ trung cấp lý luận chính trị.

 Trong thời gian qua, Đảng bộ Công ty Điện lực Vĩnh Phúc luôn coi trọng công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng, nhằm tăng cường sức chiến đấu và bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục của Đảng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới trong giai đoạn hiện nay. Nhận thức rõ ý nghĩa tầm quan trọng của công tác này, căn cứ vào chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ đã thông qua, cùng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy khối Doanh nghiệp, Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc nắm vững quy trình, thủ tục, các bước triển khai từ khâu giới thiệu tạo nguồn đến công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của chi bộ, nhằm tăng cường củng cố, xây dựng đội ngũ đảng viên của các chi bộ phát triển về số lượng, mạnh về chất lượng để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ.

Hàng năm, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Điện lực Vĩnh Phúc chỉ đạo các chi bộ, các tổ chức đoàn thể chăm lo đào tạo, bồi dưỡng quần chúng ưu tú thông qua các hoạt động phong trào, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, để giới thiệu cho Đảng xem xét công nhận cảm tình Đảng, quan tâm, chú ý đội ngũ trẻ có bản lĩnh, có trí thức và năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu mới, không chạy theo hình thức, không chạy theo số lượng, chú trọng chất lượng và từ khâu tạo nguồn đến công tác đào tạo bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới. Công Đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty  tham gia tích cực trong việc giới thiệu cán bộ đoàn viên ưu tú. Các chi bộ đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ  của mình trong việc chăm lo, bồi dưỡng giúp đỡ tạo điều kiện cán bộ, người lao động phấn đấu; đồng thời các chi bộ làm tốt công tác phân công đảng viên theo dõi, phát hiện, giúp đỡ quần chúng, đề xuất ý kiến nhận xét, định kỳ báo cáo trước chi bộ về sự phấn đấu rèn luyện của quần chúng để chi bộ lựa chọn xem xét, chuẩn bị những điều kiện cần thiết để phát triển Đảng, kể cả việc tiếp tục phân công giúp đỡ đảng viên dự bị để họ tiếp tục phấn đấu trở thành đảng viên chính thức. Các chi uỷ trực tiếp gặp mặt từng quần chúng để nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, việc chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy quy chế của Công ty, thăm nắm việc thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, giải thích, phản ánh kịp thời với Đảng uỷ Công ty giải quyết đáp ứng yêu cầu nguyện vọng chính đáng của quần chúng, nêu cao vai trò trách nhiệm của người đảng viên đối với công việc, từ đó đề ra các bước đi, cách làm thích hợp cho công tác phát triển đội ngũ đảng viên mới. Đảng uỷ Công ty thường xuyên chỉ đạo các chi bộ căn cứ Điều lệ Đảng, các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương và các văn bản hướng dẫn của cấp trên về công tác phát triển Đảng, thực hiện nghiêm túc Quy định số 126-QĐ/TW, Hướng dẫn số 01-HD/TW và các quy định, quy trình, thủ tục đảm bảo tính khách quan, dân chủ, công tâm. Trong đó, công tác thẩm tra, xác minh lý lịch luôn được làm chặt chẽ đầy đủ; người viết lý lịch được hướng dẫn cụ thể rõ ràng, giúp cho quá trình đi thẩm tra, xét kết nạp nhanh, gọn chính xác. Do vậy, trong những năm qua công tác thẩm tra, xác minh lý lịch, các thủ tục đề nghị cấp trên xem xét kết nạp được làm đúng quy trình đảm bảo chất lượng, hồ sơ kết nạp đảng gửi Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xem xét ra quyết định kết nạp đều đạt kết quả tốt. Sau khi có Quyết định, Đảng uỷ chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới theo đúng quy định và thể hiện tính nghiêm túc, giúp cho đảng viên mới có được cảm nhận sâu sắc, thấy rõ được vai trò, trách nhiệm của người đảng viên trước yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm bồi dưỡng, nâng cao nhận thức lý luận chính trị cho đảng viên mới và các quần chúng cảm tình Đảng được làm thường xuyên, kịp thời; đảng viên mới kết nạp được đảng bộ giới thiệu về sinh hoạt với cấp uỷ nơi cư trú và công tác quản lý, giám sát, kiểm tra đối với đảng viên ở nơi cư trú được tiến hành thường xuyên, từ đó làm cho mỗi đảng viên luôn nêu cao tính gương mẫu, đầu tàu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, làm gương cho quần chúng noi theo. Việc theo dõi xét chuyển đảng viên dự bị lên chính thức được thực hiện kịp thời đúng qui định Điều lệ Đảng.

Kết quả từ năm 2015 đến nay, trong toàn Đảng bộ đã cử 107 quần chúng ưu tú đi học lớp nhận thức về Đảng; kết nạp được 85 đảng viên mới (nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra kết nạp 45-50 đảng viên, kết thúc nhiệm kỳ Đảng bộ Công ty kết nạp được 73 Đảng viên, trong đó 12 đồng chí là nữ; đồng thời, sau khi kết nạp Đảng, các chi bộ đã kịp thời cử đảng viên mới tham dự lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và thực hiện công tác chuyển đảng chính thức đúng kỳ hạn cho 67 đảng viên dự bị; phát thẻ đảng viên mới cho 67 đồng chí. Trong số các đảng viên mới được kết nạp, có 68 đồng chí có trình độ chuyên môn đại học, độ tuổi trung bình là 34 tuổi, người có tuổi trẻ nhất là 29 tuổi, cao nhất là 42 tuổi.

Với cách làm như vậy, đội ngũ đảng viên mới kết nạp đã phát huy vai trò tích cực trong các lĩnh vực công tác của mình, luôn thể hiện tính tiền phong, gương mẫu, ý thức trách nhiệm cao, hàng năm các đồng chí đều được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt Điều lệ Đảng, Quy định 47 về những điều Đảng viên không được làm, được Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty  tin tưởng giao đảm nhiệm các vị trí trưởng, phó các phòng ban chuyên môn của Công ty; giám đốc, phó giám đốc điện lực cấp huyện. Trong số các đảng viên mới kết nạp, 11 đồng chí được quy hoạch lãnh đạo phòng, giám đốc, phó giám đốc điện lực cấp huyện và đã có 02 đồng chí được bổ nhiệm Phó giám đốc Điện lực cấp huyện.

Từ thực tiễn công tác phát triển Đảng của Đảng bộ Công ty trong thời gian qua và những kết quả đạt được, rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Một là, xây dựng và phát huy tốt vai trò của các tổ chức đoàn thể trong giáo dục lý tưởng cách mạng của Đảng, bồi dưỡng niềm tin cho quần chúng để mỗi quần chúng không chỉ là người giác ngộ lý tưởng, xác định động cơ vào Đảng đúng đắn mà còn là người ưu tú, xung kích trong các phong trào, gương mẫu thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế Công ty. Từ hoạt động thực tiễn, các tổ chức đoàn thể lựa chọn, bồi dưỡng, giới thiệu cho tổ chức Đảng những quần chúng ưu tú để kết nạp vào Đảng.

Hai là, các cấp ủy đảng và từng đảng viên trong Đảng bộ phải nhiệt tình và có trách nhiệm trong việc dìu dắt, giúp đỡ những quần chúng ưu tú. Tạo môi trường thuận lợi để phát huy trong mọi lĩnh vực, trên cơ sở đó tạo cho quần chúng có ý thức tự phấn đấu vươn lên, tự khẳng định mình. Chú trọng bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, chính sách chủ trương của Đảng cho quần chúng.  

Ba là, gắn công tác phát triển đảng viên với việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kế cận, cán bộ dự nguồn.

Với những kết quả đạt được, Đảng ủy, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đã, đang và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên  không ngừng lớn mạnh và trưởng thành cả về số lượng và chất lượng, là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong hoạt động phong trào cũng như thực hiện nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể vững mạnh, doanh nghiệp phát triển./.

Tư Hoàng - Điện lực TP. Vĩnh Yên 

 
Tin cùng thư mục :
Lễ công bố Quyết định và bàn giao nhiệm vụ Chủ tịch Công đoàn PC Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2017-2022
Chi bộ Điện lực Tam Dương long trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới
Chi bộ Tổ chức nhân sự - Văn phòng kết nạp Đảng viên mới
Chi bộ Đảng Điện lực Lập Thạch kết nạp Đảng viên mới
Đảng bộ Công ty Điện lực Vĩnh Phúc tổ chức Họp BCH Đảng bộ, thống nhất quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên BCH Đảng ủy Công ty nhiệm kỳ 2020-2025
Công ty Điện lực Vĩnh Phúc tổ chức thành công đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025
Công ty Điện lực Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị công tác cán bộ chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025
Đại hội Chi bộ Điện lực Vĩnh Tường lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2023
Đại Hội Chi Bộ Điện Lực Tam Đảo Nhiệm Kỳ 2020-2023
Đại hội Chi bộ Kế hoạch – Tài chính tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2023

 

 

http://cskh.npc.com.vn/

 

 

 

 

 

http://cskh.npc.com.vn/

 

 

 

Lên Trên  |   Trang chủ  |  Giới Thiệu  |  Liên Hệ  |  DK Mua Dien  |  EmailTienDien