Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc  -  Thursday, December 3, 2020

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH PHÚC

Tổ chức nhân sự: Tính đến hết tháng 3 năm 2011 Công ty Điện lực Vĩnh Phúc có tổng số CBCNV là : 546 người.

Trong đó:       Nam CBCNV có : 424 người.

Nữ CBCNV có : 22 người.

Tổ chức Đảng, đoàn thể:

- Hiện nay, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc có một tổ chức Đảng với 173 đảng viên.

- Có một tổ chức Đoàn TNCS HCM với 243 đoàn viên.

Tổ chức sản xuất:

+ Ban Giám đốc: 04 người

+ Các phòng ban trực thuộc công ty:

-         Văn phòng 

                        -         Phòng Kế hoạch – Vật tư

-         Phòng Tổ chức & nhân sự

-         Phòng Kỹ thuật

-         Phòng Tài chính kế toán

-         Phòng Thanh tra bảo vệ và pháp chế

-         Phòng Điều độ

-         Phòng Quản lý đầu tư

-         Phòng Kinh doanh 

-         Phòng Công nghệ thông tin và viễn thông

-         Phòng Thanh tra an toàn

-         Phòng Kiểm tra giám sát mua bán điện

+ Các phân xưởng :

- Phân xưởng Thí nghiệm điện

- Phân xưởng SCTB&XL điện.

+ Các Điện lực trực thuộc :

-         Điện lực Thành phố Vĩnh Yên

-         Điện lực Thị xã Phúc Yên

-         Điện lực Bình Xuyên

-         Điện lực Yên Lạc

-         Điện lực Vĩnh Tường

-         Điện lực Tam Dương

-         Điện lực Tam Đảo

-         Điện lực Lập Thạch

+ Văn phòng Công đoàn :1 cán bộ chuyên trách

Tổng cộng :  22 đơn vị thành viên.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH PHÚC

Tổ chức nhân sự: Tính đến hết tháng 3 năm 2011 Công ty Điện lực Vĩnh Phúc có tổng số CBCNV là : 546 người.

Trong đó:       Nam CBCNV có : 424 người.

Nữ CBCNV có : 22 người.

Tổ chức Đảng, đoàn thể:

- Hiện nay, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc có một tổ chức Đảng với 173 đảng viên.

- Có một tổ chức Đoàn TNCS HCM với 243 đoàn viên.

Tổ chức sản xuất:

+ Ban Giám đốc: 04 người

+ Các phòng ban trực thuộc công ty:

-         Văn phòng 

                        -         Phòng Kế hoạch – Vật tư

-         Phòng Tổ chức & nhân sự

-         Phòng Kỹ thuật

-         Phòng Tài chính kế toán

-         Phòng Thanh tra bảo vệ và pháp chế

-         Phòng Điều độ

-         Phòng Quản lý đầu tư

-         Phòng Kinh doanh 

-         Phòng Công nghệ thông tin và viễn thông

-         Phòng Thanh tra an toàn

-         Phòng Kiểm tra giám sát mua bán điện

+ Các phân xưởng :

- Phân xưởng Thí nghiệm điện

- Phân xưởng SCTB&XL điện.

+ Các Điện lực trực thuộc :

-         Điện lực Thành phố Vĩnh Yên

-         Điện lực Thị xã Phúc Yên

-         Điện lực Bình Xuyên

-         Điện lực Yên Lạc

-         Điện lực Vĩnh Tường

-         Điện lực Tam Dương

-         Điện lực Tam Đảo

-         Điện lực Lập Thạch

+ Văn phòng Công đoàn :1 cán bộ chuyên trách

Tổng cộng :  22 đơn vị thành viên.

 

 

http://cskh.npc.com.vn/

 

 

 

 

 

http://cskh.npc.com.vn/

 

 

 

Lên Trên  |   Trang chủ  |  Giới Thiệu  |  Liên Hệ  |  DK Mua Dien  |  EmailTienDien