|  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc  -  Wednesday, February 21, 2024
 
Phổ biến về Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
 
2022-06-29 16:46:39

 

 

Theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, 01/07/2022 sắp tới sẽ áp dụng mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ áo dụng với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động như sau:

1. Đối tượng áp dụng

- Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.

- Người sử dụng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động gồm:

+ Doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

+ Cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng người lao động làm việc cho mình theo thỏa thuận.

- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định này.

2. Mức lương tối thiểu

STT

Mức lương tối thiểu tháng

(Đơn vị: đồng/tháng)

Mức lương tối thiểu giờ

(Đơn vị: đồng/giờ)

Vùng I

4.680.000

22.500

Vùng II

4.160.000

20.000

Vùng III

3.640.000

17.500

Vùng IV

3.250.000

15.600

 

- Mức lương tối thiểu tháng là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tháng, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiếu tháng.

- Mức lương tối thiểu giờ là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc trong một giờ và hoàn thành địn mức lao động làm công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu giờ.

3. Các vùng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Vùng II: Các thành phố Vĩnh Yên, Phúc Yên, các huyện Bình Xuyên, Yên Lạc

Vùng III: Các huyện Vĩnh Tường, Tam Đảo, Tam Dương, Lập Thạch, Sông Lô

Nghị định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2022./.

Phòng TTPC- Hà Thạch Thảo

 
Tin cùng thư mục :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lên Trên  |   Trang chủ  |  Giới Thiệu  |  Liên Hệ  |  DK Mua Dien  |  EmailTienDien