|  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc  -  Wednesday, February 21, 2024
 
Tăng cường công tác lãnh đạo và triển khai công tác kiểm tra giám sát của Đảng bộ Công ty điện lực Vĩnh Phúc
 
2023-10-16 08:26:31

Đảng bộ Công ty Điện lực Vĩnh Phúc có 16 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với tổng số 271 Đảng viên. Với số lượng Đảng viên đông, địa bàn trải rộng trên toàn tỉnh nên Ban chấp hành Đảng ủy luôn chủ động trong công tác lãnh đạo; thường xuyên tổ chức nghiên cứu, quán triệt và kịp thời triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của Đảng bộ Công ty.

 BCH Đảng bộ

Ban chấp hành Đảng uỷ Công ty Điện lực Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020 - 2025

Để triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Đảng ủy Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc, chuyên môn, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, nhằm xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ. Cùng với đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đảng uỷ Công ty luôn chú trọng mở rộng đối tượng, nội dung kiểm tra giám sát, tăng cường kiểm tra, giám sát đối với cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tập trung vào những vấn đề nhạy cảm, lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.  

Bên cạnh đó, thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp giữa thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, kiểm soát nội bộ, giám sát của tổ chức, cơ quan, đơn vị. Định kỳ hằng năm, Ban chấp hành Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 6 lượt tổ chức đảng và 18 đảng viên là cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý. Trong quá trình kiểm tra, giám sát đã lựa chọn kỹ thành phần tham gia đoàn kiểm tra, giám sát, mời đại diện các cơ quan có liên quan, có kinh nghiệm, chuyên môn sâu trong lĩnh vực được kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực các cuộc kiểm tra, giám sát. 

Tập trung kiểm tra dấu hiệu vi phạm, kết hợp nhiều hình thức khác nhau để phát hiện dấu hiệu vi phạm, trong đó chú trọng nắm bắt thông tin vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên thông qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, thanh tra của các cấp ủy, tổ chức chính quyền; đơn thư tố cáo, khiếu nại, phản ảnh, kiến nghị của Đảng viên và quần chúng. Phát huy vai trò giám sát của các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy thường xuyên theo dõi địa bàn, lĩnh vực được phân công. Việc thi hành kỷ luật được thực hiện bảo đảm đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục và thẩm quyền quy định. 

Đảng ủy Công ty Điện lực Vĩnh Phúc làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và người lao động; kiên quyết đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp, đơn vị. Đồng thời, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, gương mẫu thực hiện các quy định của Đảng về chuẩn mực đạo đức, lối sống, xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp.

Công tác xây dựng Đảng về tổ chức và cán bộ luôn được quan tâm lãnh đạo, thực hiện. Đảng ủy Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đã tập trung kiện toàn mô hình tổ chức theo đúng các quy định, hướng dẫn của tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc. Đảng ủy công ty Điện lực Vĩnh Phúc lãnh đạo thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; chế độ tự phê bình và phê bình trong Đảng; nêu cao vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, doanh nghiệp, đơn vị, kịp thời kiện toàn tổ chức đảng phù hợp với tổ chức của doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ lãnh đạo quản lý hằng năm.

Công tác phát triển đảng viên được quan tâm, coi trọng; công tác quy hoạch được các cấp ủy lãnh đạo, thực hiện thường xuyên, đúng quy định, làm cơ sở cho quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý doanh nghiệp. Việc kiện toàn cấp ủy, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý được các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình. 

Nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo, Đảng bộ Công ty chủ động triển khai thực hiện hợp nhất chức danh lãnh đạo Đảng với lãnh đạo chuyên môn. Theo đó, đến nay đơn vị đã thực hiện tốt việc hợp nhất chức danh bí thư đảng ủy kiêm giám đốc công ty; 100% đơn vị cơ sở đã hợp nhất chức danh đảng với lãnh đạo đơn vị tới cấp chi bộ trực thuộc. Thông qua việc sắp xếp này, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt hầu hết đều nằm trong cấp ủy, do đó hoạt động của các tổ chức đảng tại cơ sở được tập trung, thống nhất, ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả.

Công tác dân vận trong Đảng bộ công ty được chú trọng và đổi mới, phát huy dân chủ, gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Hàng năm, lãnh đạo công ty tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp với người lao động, góp phần giải quyết vướng mắc về chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. 

Cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, Đảng uỷ Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh. Đảng ủy công ty và các cấp ủy trực thuộc đã ban hành và triển khai thực hiện nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận chuyên đề về lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng.

Huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của các cấp, các ngành tại địa phương. Tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; tự phê bình và phê bình, tạo sự nhất trí, đồng thuận, quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện.

Tập thể Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, ban lãnh đạo công ty luôn đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng ủy Khối. 

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo Nghị quyết Đại hội lần thứ VII Đảng bộ Công ty Điện lực Vinh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty Điện lực Vĩnh Phúc tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp sau:

Thứ nhất, tiếp tục phát huy vai trò của cấp uỷ, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu cấp ủy trong công tác quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, tạo điều kiện thuận lợi và là điểm tựa tinh thần vững chắc để ủy ban kiểm tra thực hiện tốt nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy, ủy ban kiểm tra và phát huy hiệu quả quy chế phối hợp giữa ủy ban kiểm tra với các đơn vị có liên quan.

Thứ hai, thực hiện đồng bộ giữa công tác kiểm tra và công tác giám sát theo phương châm “giám sát phải mở rộng; kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”; kiểm tra, giám sát phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ, trong đó lấy phòng ngừa, xây là chính. Chú trọng việc công khai các kết luận kiểm tra, việc thi hành kỷ luật đảng để góp phần giáo dục và phòng ngừa vi phạm; đồng thời phát hiện, nhân rộng các mô hình, nhân tố mới, tích cực của các tổ chức đảng, đảng viên để góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Thứ ba, chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, những vấn đề mà Đảng đang cần, cán bộ, đảng viên và công nhân viên đang quan tâm; kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, đơn vị; giải quyết và chỉ đạo ủy ban kiểm tra các cấp giải quyết, kết luận kịp thời, dứt điểm, không để tồn đọng các vụ việc, đơn thư tố cáo, khiếu nại, đồng thời theo dõi việc khắc phục các khuyết điểm, vi phạm sau kiểm tra, giám sát.

Thứ tư, chú trọng kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, trước hết là cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý, người đứng đầu các đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trách nhiệm nêu gương. Thường xuyên quan tâm kiện toàn ủy ban kiểm tra các cấp; đào tạo, bồi dưỡng để xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra thực sự có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, có năng lực, trình độ; thường xuyên quan tâm, hỗ trợ và có chế độ hỗ trợ đối với cán bộ kiểm tra kiêm nhiệm.

Thời gian tới, với nỗ lực và quyết tâm cao của tập thể, Đảng bộ Công ty Điện lực Vĩnh Phúc tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm chính trị cao, đổi mới sáng tạo, đề cao kỷ cương đi liền với trách nhiệm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối doanh nghiệp lần thứ III và nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Công ty Điện lực Vĩnh Phúc, nhiệm kỳ 2020-2025; khẳng định vị trí của đơn vị trong việc đảm bảo điện phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh tại địa phương. Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của cấp ủy đảng trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định; xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình đảm bảo đảng bộ là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động.

Thạch Thảo - PC Vĩnh Phúc

 
Tin cùng thư mục :
Thanh niên PC Vĩnh Phúc – Lan tỏa tinh thần xung kích, vì cộng đồng
Hội nghị ban chấp hành Đoàn thanh niên PC Vĩnh Phúc mở rộng năm 2024
PC Vĩnh Phúc tổ chức chương trình thăm quan lăng chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 78 năm quốc khánh nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tiếp sức mùa thi –lan toả tinh thần tình nguyện
Công đoàn PC Vĩnh Phúc triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa trong tháng công nhân năm 2023
PC Vĩnh Phúc giao lưu thể dục thể thao nhân dịp 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đoàn công tác Công đoàn EVNNPC và Công đoàn PC Vĩnh Phúc thăm hỏi, tặng quà nhân dịp tháng Công nhân năm 2023
PC Vĩnh Phúc tổ chức tọa đàm kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Đại hội Đại biểu Công đoàn Công ty Điện lực Vĩnh Phúc khóa IX- nhiệm kỳ 2023-2028
PC Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Công đoàn và các tiểu ban chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lên Trên  |   Trang chủ  |  Giới Thiệu  |  Liên Hệ  |  DK Mua Dien  |  EmailTienDien