|  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc  -  Wednesday, February 21, 2024

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH PHÚC

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH PHÚC

+ Ban Giám đốc: 05 người

+ Các phòng chức năng trực thuộc Công ty:

- Văn phòng 

          - Phòng Kế hoạch – Vật tư

- Phòng Tổ chức & nhân sự

- Phòng Kỹ thuật

- Phòng Tài chính kế toán

- Phòng Thanh tra bảo vệ và pháp chế

-  Phòng Kinh doanh 

-  Phòng An toàn

-  Phòng Kiểm tra giám sát mua bán điện

-  Phòng Quản lý đầu tư

-   Phòng Viễn thông & Công nghệ thông tin

- Phòng Điều độ

+ Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế

+ Các Điện lực trực thuộc :

-  Điện lực Thành phố Vĩnh Yên

- Điện lực Thành phố Phúc Yên

- Điện lực Bình Xuyên

- Điện lực Yên Lạc

-  Điện lực Vĩnh Tường

- Điện lực Tam Dương

- Điện lực Tam Đảo

- Điện lực Lập Thạch

        Tổng cộng :  21 đơn vị thành viên.

+ 01 Đảng bộ với 15 chi bộ trực thuộc

+ Tổ chức Công đoàn

+ Đoàn thanh niên

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH PHÚC

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH PHÚC

+ Ban Giám đốc: 05 người

+ Các phòng chức năng trực thuộc Công ty:

- Văn phòng 

          - Phòng Kế hoạch – Vật tư

- Phòng Tổ chức & nhân sự

- Phòng Kỹ thuật

- Phòng Tài chính kế toán

- Phòng Thanh tra bảo vệ và pháp chế

-  Phòng Kinh doanh 

-  Phòng An toàn

-  Phòng Kiểm tra giám sát mua bán điện

-  Phòng Quản lý đầu tư

-   Phòng Viễn thông & Công nghệ thông tin

- Phòng Điều độ

+ Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế

+ Các Điện lực trực thuộc :

-  Điện lực Thành phố Vĩnh Yên

- Điện lực Thành phố Phúc Yên

- Điện lực Bình Xuyên

- Điện lực Yên Lạc

-  Điện lực Vĩnh Tường

- Điện lực Tam Dương

- Điện lực Tam Đảo

- Điện lực Lập Thạch

        Tổng cộng :  21 đơn vị thành viên.

+ 01 Đảng bộ với 15 chi bộ trực thuộc

+ Tổ chức Công đoàn

+ Đoàn thanh niên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lên Trên  |   Trang chủ  |  Giới Thiệu  |  Liên Hệ  |  DK Mua Dien  |  EmailTienDien